Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego
Szukaj w tym dziale:

RADA Ł-IChP

Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

 Rada Sieć Badawcza Łukasieiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej działa na podstawie:

  • ustawy „o Sieci Badawczej Łukasiewicz” z dnia 21 lutego 2019 roku (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 534, z późn. zm.);
  • ustawy „o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” z dnia 14 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., Poz. 882, z późn. zm.);
  • przepisów wykonawczych do tych ustaw;
  • Statutu Instytutu;
  • Regulaminu Rady Ł-IChP.

Główne zadania Rady są zawarte w art. 26 ww. ustawy „o Sieci Badawczej Łukasiewicz”, Regulaminie Rady Ł-IChP oraz w statucie Instytutu.

W szczególności do zadań Rady Ł-IChP należy:

1. określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;

2. uchwalanie statutu instytutu Sieci;

3. opiniowanie:

a) regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci,

b) rocznych planów działalności instytutu Sieci,

c) rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci,

d) projektu podziału zysku netto instytutu Sieci;

  1. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.